Panaszkezelés:

A vevő, termékeinkkel kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést :

Quasar Home Decor Kft.
2112 Veresegyház, Fő út 31.
Telefon: +36703173578
e-mail: info@ribiszke.hu

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Quasar Home Decor Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát - a személyesen közölt szóbeli panasz esetén - helyben a vevőnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a vevőnek legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.

Telefonon érkezett panaszt a Quasar Home Decor Kft. egyedi azonosítóval látja el.
Az írásbeli panaszt a Quasar Home Decor Kft., annak beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Quasar Home Decor Kft. indokolni köteles.
A Quasar Home Decor Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságok részére bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Quasar Home Decor Kft. köteles a vevőt/fogyasztót írásban arról, hogy panaszával mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a vevő/fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos, internetes elérhetőségét, levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás fogyasztói jogvita esetén igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testületnél. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű , gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis-és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A vállalkozásnak az eljárás során együttműködési kötelezettsége van a békéltető testülettel.

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: +361/269-0703

Fax: +361/269-0703


Online vitarendezési felület

A jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013.05.21-én kelt rendelet 14.1 cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy az online vásárolt termékekkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bíróságon kívüli rendezését. A platformot elérheti:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz ajánlatos minden olyan dokumentumot csatolni amely panaszát alátámasztja.